5/6/11

La mentida quotidiana / La ĉiutaga mensogo

||||   
Es queden tots els ajuts socials
La llei de serveis socials 12/2007 catalana estableix la universalitat com a principi rector del sistema, que es concreta amb l'obligació per part dels poders públics per tal de "garantir a tothom el dret d'accés als serveis socials i llur ús efectiu en condicions d'igualtat, equitat i justícia redistributiva".
Els equips de serveis socials municipals d'Igualada han atés, l'any 2010, a 5.081 usuaris, dels quals 651 són persones amb nacionalitat estrangera, de manera que són  el 12'8 % dels usuaris.
Dades facilitades per Montserrat Montrabeta Mensa, cap de Salut i Acció Social de l'Ajuntament d'Igualada.


[*]      
Ili akaparas ĉiujn sociajn helpojn
La kataluna leĝo pri sociaj servoj 12/2007 determinas la universalecon kiel rega principo de la sistemo, konkretiĝinta per la devigo flanke de la publika administracio kun la celo "garantii al ĉiuj la aliron al sociaj servoj kaj ĝian efektivigon sur egalecaj, ekvilibraj kaj justaj redistribuaj kondiĉoj".
La municipaj skipoj de sociaj servoj de Igualada priservis, en la jaro 2010,  al 5.081 uzantoj, el kiuj 651 estis homoj kun  eksterlanda nacieco, tio signifas 12'8% el la uzantoj.
Provizis la datumojn Montserrat Monrabeta Mensa, ĉefrespondeculo pri Sano kaj Socia Agado de la igualada urbodomo.