26/9/08

El Museu de Sant Pau

A Sant Pau de l'Ordal es troba l'anomenat Hispana Esperanto-Muzeo. Es tracta del segon museu-arxiu d'esperanto més important d'Europa. La iniciativa va partir de Lluís Hernández Izal, un reconegut i estimat farmacèutic de Sant Pau.
A la seva mort, la seva família s'en va fer càrrec i avui dia es pot visitar convenint cita previament.
El seu contingut principal són tota mena de publicacions però també multitud d'objectes relacionats amb el moviment i la filosofia esperantista: estrelles, banderes, recordatoris, plaques, estandarts, clauers, segells, etc.
Podeu establir-hi contacte mitjançant el telèfon 938 993 003)
I també demanar informació a l'ajuntament de Subirats, al telèfon 938 993 011
.............................................................................................................................................................................
En Sant Pau de l'Ordal estas la sidejo de la Hispana Esperanto-Muzeo. Temas pri la dua plej grava arĥivo-muzeo de Eŭropo pri Esperanto. Ĝin iniciatis Lluís Hernàndez Izal, prestiĝa kaj altestimata apotekisto de Sant Paŭ.
Post lia morto, lia familio ekokupiĝis pri la muzeo kaj nuntempe eblas ĝin viziti post interkonsento.
Ĝi enhavas, krom plej diversaj libroj kaj eldonaĵoj, multajn objektojn ligitajn al la esperantaj movado kaj filozofio: steloj, flagoj, memoraĵoj, platoj, standardoj, ŝlosilringoj, poŝtmarkoj, ktp.
Oni povas kontakti per la jena telefono 938 993 003)
Kaj ankaŭ peti informojn tra la urbodomo de Subirats, kies telefono estas 938 993 011

22/9/08

Xerrada al Casal Cívic

Els que esteu interessats en conèixer d'aprop l'esperanto i rebre informació general ara teniu una oportunitat. El proper 15 d'octubre a les 19 h, l'Associació Catalana d'Esperanto oferirà una xerrada informativa al Casal Cívic del Barri Montserrat, carrer de les Orquídies, 7. Igualada.

19/9/08

Esperanto Electrònic (DVD)

"El material més ampli, divers i complet sobre la llengua internacional esperanto - llengua que es pot aprendre en uns sis mesos!"
Així es presenta un DVD editat en català amb la col·laboració de l'Associació Catalana d'Esperanto. Una forma pràctica d'aproximar-se a l'esperanto en el seu conjunt: llengua, història, organització, parlants, etc.
Aquest DVD , està disponible per a tots el usuaris la biblioteca central d'Igualada. Mentrestant podeu donar un cop d'ull a la pàgina matriu clicant a http://www.esperantodvd.net/
..........................................................................................................................................................................
"La materialo plej vasta, diversa kaj kompleta pri la internacia lingvo esperanto - lingvo kiu lerneblas en apenaŭ ses monatoj!"
Tiel oni prezentas DVD-on eldonita katalunlingve kun la kunlaboro de Kataluna Esperanto-Asocio. Facila maniero alproksimiĝi al Esperanto kiel tuto: lingvo, historio, organizado, parolantoj, ktp.
Ĉi DVD disponeblas por ĉiuj uzantoj de la centra biblioteko de Igualada. Intertempe oni povas trarigardi la originan retpaĝon klakante sur http://www.esperantodvd.net/

15/9/08

Catalunya en eslovè/Katalunio slovene

Ja us vam comentar que aquest estiu vam tenir entre nosaltres un grupet d'eslovenes. Una d'elles, la Jerneja Jezernik, periodista de professió, va aprofitar l'estada per documentar-se sobre Catalunya i els catalans. El resultat ha estat la publicació d'un article i una entrevista al DNI, una revista cultural i divulgativa que edita la minoria eslovena d'Austria.
.......................................................................................................................
Ni jam informis ke, ĉisomere, gasti ĉe ni grupeto de sloveninoj. Unu el ili estas Jerneja Jezernik, profesia ĵurnalistino kiu profitis la viziton por kolekti informojn pri Katalunio kaj la katalunoj. La rezulto estis la publikigo de artikolo kaj intervjuo en la kultura kaj distra gazeto DNI, eldonita de la slovena minoritato de Aŭstrio.

9/9/08

Campanya a Igualada/kampanjo en Igualada

Durant els mesos de setembre i octubre farem una petita campanya a Igualada per donar a conèixer l'esperanto i la seva comunitat internacional repartida per tot el món. Estan previstes dues xerrades informatives a diferents centres culturals de la ciutat i la distribució de tríptics.
Si ets membre d'alguna associació o entitat i creus que s'hi podria fer alguna activitat relacionada (conferència, taller, curs, etc.)no dubtis en fer-nos-ho saber.
L'Associació Catalana d'Esperanto organitza activitats amb el recolzament de simpatitzants locals arreu del país.
Tota col·laboració, individual o col·lectiva serà benvinguda. Els i les interessades poden contactar-nos a través de l'adreça karulo@esperanto.cat o trucant al 66 45 17 17 3.
..........................................................................................................................................................................
Dum septembro kaj oktobro ni entreprenas etan kampanjon en Igualada por diskonigi esperanton kaj la internacian komunumon troviĝanta dise tra la mondo. Ni antaŭvidas du prelegojn en diversaj kulturcentroj de la urbo kaj la disdonado de flugfolioj.
Se vi membras en asocio aŭ institucio kaj kredas oportune tie organizi esperantan aranĝon (prelegon, atelieron, kurson, ktp.), ne hezitu tion komuniki.
Kataluna Esperanto-Asocio organizas aktivaĵojn kun la subteno de lokaj simpatiantoj ie ajn en Katalunio.
Kiu ajn kunlaboro, indiviua aŭ kolektiva estos bonvena. Interesiĝantoj povas kontakti tra la adreso karulo@esperanto.cat aŭ per la telefonnumero 66 45 17 17 3.

5/9/08

Esperanto en retrospectiva

Kataluna Esperantisto és el nom del butlletí informatiu de l'Associació Catalana d'Esperanto. Des de fa temps els seus editors admeten i utilitzen tant el català com l'esperanto en el seus articles. En el seu darrer número es pot llegir una interessant retrospectiva de les condicions ideològiques en que va nèixer i desenvolupar la llengua esperanto i la forma com les va viure el seu impulsor, el doctor Lluís Ll. Zamenhof.
La informació es completa amb un altre article més centrat amb els esdeveniments polítics que han rodejat l'esperantisme i que a vegades van posar l'esperanto sota sospita per part d'alguns governs de caire dictatorial.
Podeu accedir-hi clicant a http://www.esperanto-ct.org/ke/KE0802w.pdf
...................................................................................................................................
Kataluna Esperantisto estas la nomo de la bulteno de Kataluna Esperanto-Asocio. Delonge ĝiaj eldonantoj permesas kaj uzas la katalunan kaj Esperanton en siaj artikoloj. En la laste publikigita numero oni povas ĝui interesan retrorigardon al la ideologiaj kondiĉoj sub kiuj naskiĝis kaj evoluis la lingvo Esperanto kaj la manieron kiel ilin travivis la iniciatinto, la doktoro Ludoviko L. Zamenhof.
La informo kompletiĝas per artikolo ĉefe okupita pri la politikaj okazaĵoj kiuj ĉirkaŭis la esperanto-movadon, okazaĵoj kiuj fojfoje metis Esperanton en suspekto far diktatoremaj reĝimoj.
La bulteno alireblas klakante sur http://www.esperanto-ct.org/ke/KE0802w.pdf